Toppilan Punaiselle Myllylle Kestävä Kivitalo -palkinto

Toppilan Punaiselle Myllylle Kestävä Kivitalo -palkinto

Tämän vuotisen Kestävä kivitalo -palkinnon sai Oulun Top­pi­lan Pu­nai­nen Myl­ly. Rakennus on va­jaat sata vuot­ta van­has­ta Vaa­san höy­ry­myl­lys­tä sa­nee­rat­tu asuin­ker­ros­ta­lo Toppilansalmen satama-alueella. Pää­dyis­tä toi­nen on säi­ly­tet­ty en­nal­laan ja toi­nen muu­rat­tu uu­del­leen van­hois­ta tii­lis­tä kym­me­nen met­rin pää­hän al­ku­pe­räi­ses­tä pai­kas­taan. Vanha teollisuustiiliarkkitehtuuri yhdistyy mielenkiintoisella tavalla uuteen asuinrakennukseen lasiparvekkeineen.

Kes­tä­vä Ki­vi­ta­lo -yri­tys­ryh­mä myön­si pal­kin­non ou­lu­lai­sil­le Ra­ken­nus­te­hol­le, Ark­ki­teh­ti­toi­mis­to Veli Kar­ja­lai­nen Oy:lle, In­si­nöö­ri­toi­mis­to Put­ko­nen Oy:lle sekä Poh­jois-Poh­jan­maan mu­se­ol­le.

Kes­tä­vä Ki­vi­ta­lo -pal­kin­to myön­ne­tään vuo­sit­tain yri­tyk­sil­le ja yh­tei­söil­le, jot­ka ovat osal­lis­tu­neet laa­duk­kaas­ti tii­les­tä ja be­to­nis­ta pai­kal­la ra­ken­net­tu­jen ra­ken­nus­ten to­teu­tuk­seen.