Tekniset ominaisuudet

Tiilet valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista, eivätkä ne sisällä haitallisia tai myrkyllisiä aineita. Nykyisin raaka-aineet otetaan aina viranomaisten hyväksymien ottosuunnitelmien mukaan ja ottopaikat maisemoidaan ainesten ottamisen päätyttyä.

Kantavissa ja ei-kantavissa muuratuissa rakenteissa käytettävien poltettujen tiilien ominaisuudet ilmoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä. Näiden ominaisuuksien on täytettävä standardissa SFS 7001 poltetuille tiilille esitetyt kansalliset vaatimustasot.

 

Tuotestandardit

Muurauskappaleiden ja laastien ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimukset ja vaatimustasot on esitetty tuotestandardeissa:

 • SFS 7001 Muuratuille tuotteille eri käyttökohteissa vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot
 • SFS-EN 771-1:2012 + A1:2015 Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 1: Poltetut tiilet
 • SFS-EN 845-1:2013 + A1:2016 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 1: Muuraussiteet, kiinnitysvanteet, palkkikannakkeet ja konsolit
 • SFS-EN 845-2:2013 + A1:2016 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 2: Ylityspalkit
 • SFS-EN 845-3:2013 + A1:2016 Muurattuja rakenteita täydentävien tuotteiden spesifikaatiot. Osa 3: Muuraussauman raudoiteteräsverkot
 • SFS-EN 998-1:2016 Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet
 • SFS-EN 998-2:2016 Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit

Kattotiilille on oma standardinsa

 • EN 1304:2013 Clay roofing tiles and fittings

Tiilimateriaalien vaatimusten täyttyminen osoitetaan seuraavien testistandardien mukaan:

 • SFS-EN 772-11 Muurauskappaleiden testimenetelmiä. Osa 11: Betoniharkkojen, hyörykarkaistujen kevytbetoniharkkojen sekä keinokivi- ja luonnonkivimuurauskappaleiden kapilaarisen vedenimukyvyn ja poltettujen tiilien vedenalkuimunopeuden määrittäminen
 • SFS-EN 772-16 Muurauskappaleiden testimenetelmiä. Osa 16: Mittojen määrittäminen
 • SFS-EN 772-22:2018 Methods of test for masonry units. Part 1: Determination of compressive strength
 • SFS-EN 772-22:2018 Methods of test for masonry units. Part 22: Determination of freeze/thaw resistance of clay masonry units

Tiilirakenteiden suunnittelua ohjaavat standardit:

 • EN-1990 (Eurocode 0), – suunnitteluperusteet
 • EN-1991-1-1 (Eurocode 1), kuormat
 • EN 1992-1-1 sekä EN 1992-1-2 (Eurocode 2) betonirakenteet (koskee tiilipalkkeja osittain ja kennoharkkovalupalkkeja)
 • EN 1996-1-1 sekä EN 1996-1-2 (Eurocode 6) Muuratut rakenteet

Lisäohjeistusta tiilirakenteiden suunnitteluun:

 • RIL-206-2010 Muurattujen rakenteiden suunnitteluohje. Eurokoodi
 • RIL 245-2014 Pienet savupiiput – suunnittelu-, rakentamis- ja huolto-ohje

Poltetun tiilen ominaisuudet

Tiilet valmistetaan puhtaista luonnonmateriaaleista, eivätkä ne sisällä haitallisia tai myrkyllisiä aineita.

Nykyisin raaka-aineet otetaan aina viranomaisten hyväksymien ottosuunnitelmien mukaan ja ottopaikat maisemoidaan ainesten ottamisen päätyttyä.

Raaka-aineet:

 • savi, hiekka, sahanpuru ja vesi

Tiheys:

 • reikätiili: >1200 Kg/m3
 • umpitiili: >1500 Kg/m3

Lujuusominaisuuksia

 • Puristuslujuus: 20….50 MN/m2
 • taivutusvetolujuus keskimäärin noin 6 MN/m²
 • virumaluku 0,75
 • kimmomoduuli noin 16 000 MN/m²

Valmistaja ilmoittaa CE-merkinnässä muurauskappaleiden puristuslujuuden keskiarvon. Tarvittaessa ilmoitetaan puristuslujuuden normalisoitu keskiarvo.

Lämpöominaisuuksia:

pituuden lämpöpitenemiskerroin

 • tiili 5 x 10-61/°C.
 • muurattu rakenne 6 x 10-61/°C

Tiilen lämpökapasiteetti:

 • tiheysalue 900–1200kg/m3 Ca = 600 J/kgK
 • tiheysalue 1200–2000kg/m3 Ca = 900 J/kgK

Keskimääräinen vedenimukyky: 6..20 paino%

Tiilen vedenimunopeus: n. 1…4 kg/m²/min

Vesihöyrynläpäisykerroin: 10…40 x 10–12 kg/msPa

Sulamispiste:  n.1100°C

Poltettujen tiilien sallitut mittapoikkeamat

Keskiarvojen mittapoikkeamat

Kun toimituserästä otetaan näytteeksi spesifioitu lukumäärä poltettuja tiiliä ja ne testataan, tulee testausnäytteen mitoille ilmoitetun arvon ja mittauksissa saadun keskiarvon erotuksenolla korkeintaan seuraavien luokkien asettamien vaatimusten suuruisia, kun vaatimusarvo pyöristetään kokonaiseksi millimetriksi.

Luokka

 • T1: 3 mm tai ± 0,40 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
 • T2: 2 mm tai ± 0,25 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
 • Tm: valmistajan ilmoittama mittapoikkeama millimetreinä (se voi olla suurempi tai pienempi kuin muissa luokissa).

Yksittäisen poltetun tiilen mittojen sallittu vaihteluväli

Kun toimituserästä testataan, tulee tiilien suurimman ja pienimmän mitatun mitan erotuksen täyttää jonkin alla esitetyn luokan asettamat vaatimukset, kun vaatimusarvo pyöristetään kokonaiseksi millimetriksi:

Luokka

 • R1: 0,6 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
 • R2: 0,3 mm x nimellismitan neliöjuuri (suurempi näistä)
 • Rm: valmistajan ilmoittama yksittäisen tiilen mittojen sallittu vaihteluväli millimetreinä (se voi olla suurempi tai pienempi kuin muissa luokissa).

Huom. Tietyissä näkyvissä muuratuissa rakenteissa, joissa tasaisen ulkonäön aikaansaamiseksi on käytetty sekaisin eri tuotantoerien tiiliä, luokka Rm saattaa olla riittävä.

Poltetun tiilen sallitut mittapoikkeamat normaalimuuraussaumalle