Tiilen ympäristövaikutukset tietokantaan

Kestävän kehityksen vaatimukset lisääntyvät kiinteistöalallakin ja rakennustuoteteollisuus vastaa niihin luomalla vertailtavaa tietoa rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. Suomen ympäristökeskuksen johdolla laaditaan parhaillaan ympäristöministeriölle rakennustuotteiden geneeristä hiilijalanjälkitietokantaa. Tiiliteollisuudessa on työn alla keskimääräiset päästötiedot tiilelle.

Geneeristä tietoa tullaan tarvitsemaan, kun tulevissa uudisrakentamisen hiilijalanjälkisääntelyssä laskennat todennäköisesti tullaan esittämään rakennuslupahakemuksissa. Yleisiä keskimääräisiä päästötietoja tarvitaan, kun lopullista tuotetta ei välttämättä tiedetä vielä suunnitteluvaiheessa.

Wienerbergerin EPD-seloste on nähtävissä Rakennustietosäätiön Platform-sivuilla. Tiilerillä ympäristöseloste on parhaillaan työn alla.

Linkki: Wienerberger ympäristöseloste

 

EDP -ympäristöseloste on standardoitu tietolähde

Kiinteistöjen elinkaarenaikaisia ympäristövaikutuksia arvioitaessa apuna ovat rakennusmateriaalien ympäristöselosteet, EPD:t (Environmental Product Declaration). EPD on kolmannen osapuolen vahvistama ja luotettavaksi todettu informaationlähde. EDP sisältää EN 15804 -standardin mukaan vaadittavat tiedot.

EPD -ympäristöseloste auttaa rakennushankkeiden eri osapuolia ymmärtämään paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. EPD on elinkaarianalyysiin perustuva standardoitu tapa esittää luotettavasti vertailukelpoiset tiedot tuotteen tai tuoteryhmän ympäristövaikutuksista.

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm:

  • ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi nk. hiilijalanjäljen
  • otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen yrityksen omaan käyttöön, muita yrityksiä varten tai kuluttajia varten. Kuluttajille suunnattu seloste voi olla pelkistetympi ja keskittyä vain kuluttajan kannalta oleelliseen, kuten hiilijalanjälkeen ja energiankulutukseen. Tällöin seloste ei ole standardin EN15804 mukainen.