Laadunvarmistus

Julkisivumuurauksen laadunvarmistus kohdistetaan muuraustyön kaikkiin vaiheisiin. Tavoitteena on koko muuraustyöprosessin hyvä hallinta, jolla varmistetaan, että lopputulos täyttää kaikilta osin hankkeen piirustuksissa ja työselityksessä sekä yleisissä standardeissa ja ohjeissa esitetyt vaatimukset.

Laadunvarmistuksen osat

Laatusuunnitelma

Laatusuunnitelmaan kirjataan työtä edeltävät, työnaikaiset ja työn jälkeiset laadunvarmistustoimenpiteet ja määritetään näille vastuut. Suunnitelmaan voidaan sisällyttää tarkistuslista, jonka avulla pysytään jatkuvasti selvillä, mitkä laadunhallintaan kuuluvat tehtävät on hoidettu.

Suunnitelmakatselmus

Suunnitelmakatselmuksessa tarkistetaan työn tekemisessä tarvittavien suunnitelmien riittävyys, virheettömyys ja toteutettavuus. Katselmukseen osallistuvat rakennuttaja, suunnittelijat, pääurakoitsija ja muurausurakoitsija.

Mallimuuraus

Kohteesta riippuen voidaan tarvittaessa tehdä mallimuuraus, joka hyväksytään ja otetaan jatkossa vähimmäislaatutasoksi.

Työn toteutus

Työtä aloitettaessa myös työntekijöille selvitetään käytettävät työmenetelmät sekä työn tekemiseen ja lopputulokseen liittyvät vaatimukset, kuten tiilisiteiden määrä, saumojen tiiviys ja tuuletusraon puhtaana pitäminen. Mahdollisten värierojen eliminoimiseksi tiiliä käytetään tasaisesti eri letkoista. Työn aikana seurataan, että rakenteet ovat pystysuoria ja tasaisia sekä tiilikerrokset vaakasuoria ja oikein limitettyjä. Lisäksi varmistetaan, että tuuletusrako sekä kosteuden poistoraot toimivat ja liikuntasaumat ovat suunnitelmien mukaiset.

Keskeneräinen muuraus ja eristeet suojataan työn aikaisesti sateelta.

Työn jälkeen

Työn päätyttyä tarkastetaan, että tiilimuuraus on sopimusasiakirjojen laatuvaatimusten mukainen. Vahingoittuneet ja likaantuneet kohdat korjataan ja puhdistetaan. Valmis tiilipinta suojataan tarvittaessa seuraavien työvaiheiden varalta.

Tyypilliset virheet

Tyypilliset virheet:

  • työnaikaiset kosteusvauriot
  • erottuvat paikkaukset (esim. telineiden kiinnityskohdat)
  • valmiit pinnat ovat kolhiintuneet tai likaantuneet
  • seinät eivät ole pystysuoria
  • saumaus on tehty huolimattomasti
  • muuraussiteitä puuttuu

tuuletusrakoon on päässyt laastia, joita ei ole muurauksen edetessä poistettu