Tiilihormin suunnittelu

Savuhormi on suunniteltava ja rakennettava siten, että saavutetaan riittävä veto, lujuus, tiiveys ja käyttöikä eikä hormista aiheudu palovaaraa ottaen huomioon hormiin liitettävät tulisijat ja tulisijoissa käytettävät polttoaineet.

Savupiiput tehdään mahdollisimman pystysuoriksi. Mikäli poikkeama on enemmän kuin 30°, tehdään selvitys savupiipun rakenneteknisistä ratkaisuista, toimivuudesta ja nuohottavuudesta.

Tulisijojen ja savuhormien yhteensopivuus

Savuhormit on mitoitettava käytetyn tulisijan savukaasujen lämpötilan mukaan. Hormin on kestettävä kyseinen lämpötila ja suojaetäisyydet on oltava sen mukaiset. Uudet piiput on mitoitettava T600 –lämpötilaluokan mukaisesti. Tiilipiipun ominaisuudet ja vaatimukset on esitetty Suomen Rakentamismääräyskokoelmassa. Asetuksessa on mm. teksti: ” T600 –luokan lämpötilakestävyys voidaan osoittaa muuraamalla savupiippu tämän asetuksen mukaisesti poltetuista tiilistä.” Tiilipiipulle ei ole olemassa eurooppalaista harmonisoitua standardia (standardin pohjalta tehdään suoritustasoilmoitus). Tiilipiippu tehdään asetuksen mukaisesti.

Yleensä jokaisesta tulisijasta pitää savu poistaa piipun päähän saakka ulottuvan, erillisen savuhormin avulla. Kuitenkin kaksi saman huoneiston samassa tasossa sijaitsevaa tulisijaa saadaan yhdistää samaan savuhormiin edellyttäen, että kumpikin on varustettu erillisellä savupellillä.

Hormikoko

Suurehkot taloustulisijat kuten varaavat takat ja leivinuunit sekä suuluukuttomat tulisijat – kuten avotakat – tulisi yhdistää, ns. kiven hormiin. Pienehköille tulisijoille kuten liesille ja saunan kiukaille riittää tavallisesti ns. puolen kiven hormi. Keskuslämmityskattilan tarvitsema hormikoko määräytyy valmistajan ohjeen mukaan. Yleensä riittää ns. puolen kiven hormi.

Sulkupelti

Savupiippu on yleensä varustettava vähintään yhdellä sulkupellillä.

Savupeltien tarkoituksena on ohjata savukaasujen kulkua, ja estää kylmän ilman pääsy hormiin. Tulisijassa syntyvien häkäkaasujen on päästävä poistumaan savupiipun kautta ulkoilmaan myös tilanteessa, jossa sulkupelti on suljettu tulisijan käytön jälkeen. Tällä hetkellä on ohjeistettu 3 % reikä.

Sijoitettaessa tulisija huoneistoon, jossa on alipainetta synnyttävä koneellinen ilmanpoisto, ilmastointisuunnittelija huolehtii siitä, että paloilmaa on aina riittävästi saatavilla ja ettei savuhormi toimi tuloilmareittinä.

Nuohousluukku

Savuhormit on voitava vaikeuksitta ja turvallisesti puhdistaa joka kohdasta. Tästä syystä esimerkiksi pystyhormin juureen on sijoitettava nuohousluukku. Nuohousluukkujen rakenteen tulee olla sellainen, että ne ovat tiiviisti suljettavissa ja samalla myös siten kiinnitettyjä tai lukittuja, ettei hormin mahdollinen äkillinen ylipaine aukaise niitä.

Perustus

Savupiipun toimivuus ja pitkäikäisyys lähtee hyvästä perustasta. Perustan tulee olla liikkumaton, maapohjaan tukeutuva. Puurakenteisten alapohjien yhteydessä savupiipulle on rakennettava oma, muista rakenteista erillään oleva perustus. Pääsääntöisesti piipun tulee olla itsenäinen rakennusosa. Joissain tapauksissa piippu voidaan tukea tulisijaan.

Savupiipun tulee kestää säärasitus sekä jäätymisen ja sulamisen sekä lämpötilan muutoksista aiheutuvat muodonmuutokset ja rasitukset. Hyvä ja turvallinen savupiippu syntyy parhaiten poltetuista tiilistä muuraamalla.

Savupiipun rakenteellisessa mitoituksessa on otettava huomioon sen oma paino ja ulkoiset kuormat.

Piipun sijoitus ja korkeus

Edullinen paikka savupiipulle on rakennuksen keskellä ja mielellään lähellä talon harjaa. Keskeinen sijainti mahdollistaa useiden tulisijojen liittämisen samaan piippuun.

Paras sijoituspaikka piipulle on katon harja.

Paloturvallisuussyistä savupiipun tulee ulottua vähintään 800 mm vesikaton pinnan yläpuolelle. Rakennuksen paikasta ja ympäristöstä riippuen hyvän vedon aikaansaaminen voi vaatia korkeammankin piipun.

Pintalämpötilat

Näkyvissä ja helposti kosketeltavissa olevien savupiipun osien pintalämpötila voi olla enintään + 65 °C. Muilta osin pintalämpötila voi olla tätä korkeampi edellyttäen, että savupiipun viereisen muusta kuin A1 luokan rakennustarvikkeesta tehdyn rakenteen pintalämpötila ei nouse yli em. lämpötilan. Saunan löylyhuoneessa voivat edellä mainitut lämpötilat ylittyä, kun paloturvallisuus ei tästä vaarannu.

Suojaetäisyydet

Tiilisen savupiipun suojaetäisyys palava-aineiseen materiaaliin on minimi 50 mm ilmarako, suojaetäisyydet läpiviennissä 120 mm.

Palomääräykset asettavat piipun ulkopuolelle tulevan eristeen paksuudelle erityisvaatimuksia tapauksissa, joissa piippu liittyy palava-aineisiin rakenneosiin, esim. sen läpäistessä puisen yläpohjan.

Nokipalo

Poltetuista tiilistä paikalla muuratun savuhormin nokipalonkestävyyttä voidaan pitää riittävänä. Mahdollisen nokipalotilanteen jälkeen savupiipun rakenne ja paloturvallisuus tarkistetaan.