Määräykset ja ohjeet

Muuratut tulisijat ja savuhormit on suunniteltava ja ra­kennettava viranomaisten antamien määräysten mukaan, lisäksi tiiliteollisuus on tehnyt ohjeistusta suunnittelun ja toteutuksen helpottamiseksi.

Tiilipiipun suunnittelua ja toteutusta koskevat määräykset

Savupiiput on suunniteltava ja rakennettava Ympäristöministeriön asetuksen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017) mukaisesti.

 • Asetus on säädetty MRL:n 117 §:n 3 momentin perusteella ja se astui voimaan 1.1.2018.
 • Asetusta täydentää YM:n julkaisema perustelumuistio ja opas, josta löytyy asetusta selventävää ohjeistusta.
 • Savupiippuasetus koskee savupiippujen, joihin liittyviin tulisijoihin viety lämpöteho on yhteensä enintään 120 kW, suunnittelua, rakentamista ja ylläpitoa, sekä niiden ja niihin vaikuttavien korjaus- ja muutostöiden suunnittelua ja rakentamista.
 • Asetus kattaa CE-merkityt tuotejärjestelmänä toimitettavat savupiiput, CE-merkityistä savupiipputuotteista rakennetut savupiiput, paikalla metallista rakennetut savupiiput sekä paikalla muuratut savupiiput.
 • Pienten savupiippujen yhteen kootut ohjeet löytyvät myös syksyllä 2019 ilmestyvästä RIL 245 Pienet Savupiiput ohjekirjasta

Asetuksesta tulee piipuille seuraavia vaatimuksia

 • suunnitteluvaatimukset
 • savupiipussa on oltava sulkupelti
 • savupiipun on oltava nokipalonkestävä
 • tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus on varmistettava
 • savupiipun pintalämpötila ei saa aiheuttaa vaaraa palo- ja henkilöturvallisuudelle
 • savupiipun asennuksen suunnitelmanmukaisuus on tarkastettava
 • savupiipulle on tehtävä käyttöönottotarkastus
 • savupiipusta on oltava käyttö- ja huolto-ohjeet.

Muuratuille savupiipuille asetuksessa on lisäksi seuraavia vaatimuksia

 • suojaetäisyyttä koskevia vaatimuksia
 • läpivientejä koskevia vaatimuksia
 • materiaalivaatimuksia mukaan lukien savupiipun ja läpiviennin eristeet
 • savuhormin seinämän paksuus
 • savuhormi on oltava tarkastettavissa sen koko mitalta kaikilta osin.
 • Yleensä jokaisesta tulisijasta pitää savu poistaa piipun päähän saakka ulottuvan, erillisen savuhormin avulla.
 • Kuitenkin kaksi saman huoneiston samassa tasossa sijaitsevaa tulisijaa saadaan yhdistää samaan savuhormiin edellyttäen, että kumpikin on varustettu erillisellä savupellillä.

Asetus asettaa paikalla muuratulle savupiipulle myös yläpään säänsuojausta koskevia vaatimuksia.

Merkittävin muutos aiempaan käytäntöön savupiippuasetuksessa on se, että kiinteää polttoainetta käyttävän tulisijan sekä saunankiukaan savupiipun sekä liitin- ja yhdyshormin palokaasujen lämpötilankestävyyden on oltava vähintään lämpötilaluokan T600 mukainen.

Asetuksen (745/2017) mukaan tehdasvalmisteisten savupiipputuotteiden kelpoisuus on osoitettava CE-merkinnällä. Paikalla poltetusta tiilestä muuratulta savupiipulta ei vaadita erikseen CE-merkitää, mutta tiilinen savupiippu on kuitenkin läpäissyt samat CE-merkintään vaadittavat testit (Eurofins Expert Services-tutkimus nro E6RS20180012-T1), jotka valmispiipuiltakin vaaditaan.

Muurattu hormi

 • Täyttää korkeinta T600 lämpöluokkaa vastaavat vaatimukset 120 mm:n suojaetäisyydellä, kun yläpohjan lämmöneristevahvuus on > 400 mm.
 • Täyttää korkeinta T600 lämpötilaluokkaa vastaavat vaatimukset 100 mm:n suojaetäisyydellä, kun eristeen paksuus on ≤ 400 mm, esimerkiksi välipohjarakenteessa.
 • On nokipalon kestävä
 • On ilma- ja kaasutiivis

Edellä mainittujen ominaisuuksien täyttyminen edellyttää, että savupiipun muuraus tehdään Asetuksen (745/2017) mukaisesti.

Ohjeet tiilipiipun suunnitteluun ja rakentamiseen

Rakennussuunnitelmilla esitetään, että savupiipusta ei aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa rakennuksessa. Viranomainen edellyttää rakennuslupahakemusta varten laadittavaksi pääpiirustukset ja savupiipun erityissuunnitelman laatimisesta määrätään rakennusluvassa. Savupiipun erityissuunnitelmat voidaan
esittää myös jo rakennuslupahakemuksen yhteydessä, jos savupiippu rakennetaan olemassa olevaan rakennukseen.

Rakennuslupahakemuksen ja suunnitelmien laatimiseksi on selvitettävä rakennusluvan edellytykset ja menettelyt paikallisesta rakennusvalvonnasta. Lähtötietoja suunnitelmien laatimista varten ovat esimerkiksi tiedot rakennuksen rakenteista, kattomuoto ja
katon kaltevuus, naapurirakennusten sijainnit, oman ja naapurirakennusten ilmanvaihdon raittiin ilmanottojen sijainnit sekä suunnitellun tulisijan ja savupiipun tyyppi. Myös alueen asemakaavassa olevat julkisivujen tai sisätilojen suojeluvaatimukset voivat vaikuttaa savupiipun ja tulisijan suunnitelmaan.

Oheisesta Muuratut savupiiput julkaisusta löydät tietoa ja teknisiä ohjeita tiilipiipun suunnitteluun ja asentamiseen.

 

Lataa PDF

TIILIPIIPUN SUUNNITTELUDETALJIT

Suunnitteludetaljit kootusti (pdf)

Suunnitteludetaljit eri kattorakenteille:

Tiilipiippu 2 krs, bitumikermikate
Tiilipiippu 1 krs, bitumikermikate
Tiilipiippu 1 krs, bitumikermikate, vesikaton painuman huomioiva liitos
Tiilipiippu 1 krs, tiilikate
Tiilipiippu 1 krs, profiilipeltikate
Tiilipiippu 1 krs, konesaumattu peltikate
Tiilipiippu 1 krs, bitumikermikate, yläpohjaeriste 300 mm tai alle
Tiilipiippu 1 krs, bitumikermikate, yläpohjan läpiviennissä paksunnos

Lataa suunnitteludetaljit dwg-muodossa (paketti sisältää kaikki vaihtoehtot)

Tiilipiipun paloturvallisuustestaus

Eri piipputyyppien lämpöteknisten ominaisuuksien selvittämiseksi on tehty VTT:n toimesta sarja polttokokeita, joissa mitattiin muuratun tiilipiipun ja ns. valmispiipun pintalämpötilat sekä polttojakson että sitä seuranneen jäähtymisvaiheen aikana. Testin tarkoituksena oli määrittää mitattavien pintalämpötilojen perusteella piipuista huonetilaan purkautuva energiamäärä yhden testijakson aikana.

Valmispiipputyyppinä testissä oli nk. kolmikerrospiippu, jossa sisäosan muodostaa keraaminen hormielementti, keskellä 50 mm:n vuorivillaeriste ja ulkopinnassa kevytsoraeriste.

Paloturvallisuutta on testattu sekä kokein että simuloinnein. Testitulokset löydät alla olevasta raportista.

Eurofins Expert Servicen tutkimusraportti nro E6RS20180012-T1 – Erikoiskoesarja tiilipiipun läpivientiratkaisujen testaamiseksi

Tulisijan mitoitus

Tulisijat mitoitetaan Rakennusmääräysten osan E8 mukaisesti. Tulisijalle on varattava riittävästi tilaa, jolloin tulee huomioida tulisijan itsensä ja suojaetäisyyksien vaatiman tilan lisäksi myös käytön ja huollon vaatima tila.

Ecodesign-direktiivin vaatimusten voimaantulo koko EU-alueelle vuoden 2022 alusta toi päivitetyt vaatimukset päästöille ja hyötysuhteelle teollisesti valmistetuille tulisijoille. Varaavat tulisijat, kamiinat ja hellat ovat vaatimusten kohteena. Saunan kiukaille vaatimukset tulevat voimaan myöhemmin.

Päästövaatimukset:

 • CO: 1500 mg/m3
 • OGC: 120 mg/m3
 • NOx: 200 mg/m3
 • Hiukkaset: 40 mg/m3

Direktiivi ei esitä vaatimuksia pitkästä tavarasta tehdyille tulisijoille

Tiili ja laasti ovat perinteisiä ja hy­väksi koettuja savupiipun ja hormien raken­nusmateriaaleja. Tiilihormien rakentamisesta, käytöstä ja toimi­vuudesta on pitkäaikaiset ja hyvät kokemukset.

Tiilipiippu on rakentamiskustannuksiltaan hyvin kilpailukykyinen. Valmiiksi muurattuna sekä yksi-että kaksihorminen tiilipiippu on kokonaiskustannuksiltaan elementti­piippua edullisempi. Lisäksi se on valmistettu ekologisista ja kokonaan kotimai­sista materiaaleista.